Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens – TID

TID ble først utviklet av sykehjemslege Bjørn Lichtwarck i samarbeid med sykepleier Ann-Marit Tverå. Senere har modellen blitt videreutviklet ved Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet gjennom flere forskningsprosjekter. Metoden kan brukes både i sykehjem, i hjemmetjenesten og ved alderspsykiatriske avdelinger for å utrede og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens eller andre alvorlige psykiske lidelser.

Modellen går ut på at personellet som til daglig er sammen med pasienten i samarbeid med lege og eventuelt psykolog, bruker prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg for å komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient.

Gjennomføringen av TID skjer i tre faser. Disse fasene kan overlappe.

Fase én – registering og utredning

Personalet registrerer atferd og symptomer ved bruk av døgnregistreringsskjema. I tillegg brukes ulike kartleggingsverktøy for å få en bred oversikt over pasientens symptomer og funksjonsnivå. Legen undersøker pasienten, gjennomfører en legemiddelgjennomgang og oppsummerer tidligere sykehistorie. Personalet innhenter en detaljert personhistorie.

Fase to – refleksjonsmøter

I fase to gjennomfører den tverrfaglige personalgruppen refleksjonsmøter (TID-møter). Gjennom tverrfaglig systematisk refleksjon basert på kognitive terapeutiske prinsipper og prinsipper fra personsentrert omsorg kommer en frem til tiltak tilpasset den enkelte pasient. Et problem av gangen analyseres ved bruk av kognitiv problemløsningsmetode. Dette gjøres systematisk ved hjelp av fem-kolonneteknikk på tavle eller ved bruk av prosjektor der fem aspekter gjennomgås: Fakta – Tolkning – Følelser – Tiltak – Evaluering

Fase tre – tiltak og evaluering

I tiltaks- og evalueringsfasen skal tiltakene man har kommet fram til, iverksettes og evalueres etter en forhåndsdefinert plan. Modellen er nærmere beskrevet i TID-manualen og i en 17 minutters opplæringsfilm. Mer informasjon om modellen[BW5] , med tilgang til opplæringsfilm og manual for nedlasting, finnes på vår hjemmeside www.tidmodell.no

Undervisning og opplæring

Det arrangeres to typer kurs for å lære å bruke TID i praksis. Det er TID-Basiskurset og TID-Kursholderkurset. For detaljerte opplysninger om kursene se hjemmesiden.

En evidensbasert modell– forskning

Bruk av TID er kunnskapsbasert praksis. En omfattende vitenskapelig studie i 33 norske sykehjem i 2016 viste at TID var enkel å implementere (2). Man fant klar reduksjon av agitasjon/aggresjon hos pasienter med demens. I tillegg fant man holdepunkter for reduksjon av depressive symptomer, manglende hemninger, vrangforestillinger og bedring av livskvalitet (2). Erfaringer for gjennomførbarhet og nytte av modellen i en psykiatrisk avdeling er også publisert (3).

Vil du vite mer?

Kontakt Anette Væringstad (tlf. 995 40 470) eller Bjørn Lichtwarck (tlf. 975 23 048) Eller gå inn på hjemmesiden: www.tidmodell.no

Referanser
  1. Lichtwarck B, Tverå A-M, Røen I. TID Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens - Manual 2.utgave. Ottestad: Sykehuset Innlandet, Alderspsykiatrisk forskningsenter; 2015 [Available from: www.tidmodell.no].
  2. Lichtwarck B, Selbaek G, Kirkevold Ø, Rokstad AM, Benth JS, Lindstrøm JC, et al. Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms: A Cluster Randomized Controlled Trial. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2018;26(1):25-38.
  3. Myhre J, Lichtwarck B, Bergh S. Delt forståelse og felles forpliktelse - En kvalitativ studie av personalets erfaringer med TID-refleksjon i en alderspsykiatrisk avdeling. Tidskriftet Aldring og Helsse. 2018;22(1):41-5.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn