Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Åarjelsaemien

Bïevnesh jïh dïrregh saemien gïeline jïh kultuvreperspektijvine

Demensesoejkesjisnie 2020 jïh nasjonaale faageles njoelkedassesne demensen bïjre daerpiesvoeth åvtese geasalguvvieh juktie råajvarimmiejgujmie daerpies sjïehtedimmine nïerhkedh, gaskem jeatjah almetjidie saemien maadtojne mah demensem evtedeminie. Prosjekte Aldring og helse, laavenjostosne jeatjah vierhtieinstaansigujmie, bïevnesh jïh dïrregh evtedeminie jïh sjïehtedeminie mah leah stuvreme almetji vööste mej saemien gïele- jïh kultuvremaadtoe. Barkoe lea stillemen mietie Healsoedirektoraateste jïh lea akte bielie Demensesoejkesjistie 2020.

Bïeljelh maaje materijellen bïjre mah leah evtiesovveme desnie gusnie datne barkh, jïh maam datne sïjhth mubpiejgujmie juekedh daennie nedtesæjrosne. Mijjieh veeljeme nöörjen teekstem meatan vaeltedh, guktie almetjh mah eah saemien soptsesth aelhkebelaakan maehtieh bïevnesi bïjre bievnedh jïh dejtie guhkiebasse åehpiedehtedh.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn