Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Bïevnesematerijelle

Daesnie prosjekte Aldring og helse materijellem bæjhkohte goh reektehtsh, gærjah jïh gærjetjh saemien jïh nöörjen gïelesne, jïh mah maehtieh sjyöhtehke dïrregh årrodh demensehoksesne stuvreme saemien årroji vööste.

Vedtieh maaje tipsem materijellen bïjre mah leah evtiesovveme desnie gusnie datne barkh mejtie maehtebe vuarjasjidh daennie sæjrosne juekedh.

Demeansaplána 2020 (Nordsamisk)

Demensplan 2020 (Norsk)

Mij demense lea bïevnesh demensen bïjre sjïehteladteme almetjidie evtiedimmieheaptojne jïh kognitijve funksjovnegiehpiedimmine.

Måjhtah goh - Husker du (Hivand, A. 2009) (Sørsamisk-norsk bildeordbok)

Fra kyst til vidde – samisk mat på institusjon (Grønmo, K. & Grønmo, E. 2004) (Nordsamisk)

Sáme biebbmo vuorrasijda/Samisk mat for eldre (Demensforeningen i Tysfjord, 2011) (Lulesamisk)

Temahefte - Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (Norsk)

Maid odne ges barggan? – sámekultuvrralš doaimmat vuorasolbmuide/Hva skal jeg gjøre i dag, tro?- samiske kulturelle aktiviteter for eldre (Nordsamisk/Norsk)

Kulturtilpasset åndelig omsorg ved livets slutt (Nordsamisk/Norsk)

Mátkeloahpa ovddasmoraš/Omsorg ved livets slutt (Nordsamisk/Norsk)

Etihkka reflekšuvdnakoarttat/Etiske refleksjonskort (Nordsamisk/Norsk)

Personer med nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn – politiske anbefalinger (Svensk)

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn