Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Filmh

Ræhpasvoete demensen bïjre - Bïevnesefilme demensen bïjre saemien gïele- jïh kultuvreperspektijvine.

Filme bïevnesh vadta ovmessie demenseskïemtjelassi bïjre, kommunikasjovnen jïh ektiespïelen bïjre almetjinie mij demensen åtna, jïh bïevnesh reaktan bïjre healsoe- jïh hoksedïenesjidie. Noerhtesaemien kultuvreperspektijve tjyölkehke dorjesåvva gihtjehtimmiej tjïrrh faagealmetjigujmie, jïh boelhkigujmie sjïehteladteme faalenassi bïjre. Man vihkeles ræhpas demensen bïjre årrodh lea vuesiehtamme viehkine Johan Anders Eireste, mij lea demenseskïemtjelassem åådtjeme, jïh altese paarrebielie Inger Marie Bongo Eira. Lissine almetjidie demensine jïh dej lïhke fuelhkie, barkijh healsoe- jïh hoksedïenesjisnie sijhtieh nåhtoem filmeste utnedh, goh akte dïrrege sijjen bïevnesebarkosne almetjidie demensine jïh dej lïhke fualhkan. Filme lij bæjhkoehtamme Guovdageaidnusne 2018. Vuartesjh bïevnesh jïh filmem daesnie.

Daelie barkeminie filmem guhkiebasse evtiedidh, gusnie dovne noerhte-, julev- jïh åarjelsaemien gïele jïh kultuvreperspektijve sæjhta soptsesovvedh.

Gïeh mannem vuejnieh? – Filme demensen bïjre

Animasjovnefilme evtiesovvi nöörjen gïelesne 2016, jïh daelie noerhtesaemien jïh julevsaemien gïelem jïh vuelieteekstem åådtjeme. Filme akten nïejten bïjre mij tjidtjiem åtna demensine. Nïejte såemies dejstie åssjaldahkijste buakta mah maehtieh jijhtedh gosse akte dejstie eejhtegijstie faahketji jorkese bielelen maana guarkoe mannasinie. Filmesne altese murredskreeke, snjågloe ”Huske”, soelkehte jïh viehkehte jïh sutnjien demensen bïjre soptseste. Filme unnebe maanide sjeahta mah tjidtjiem, aehtjiem jallh jeatjah fuelhkielïhtsegem demensine utnieh, jïh maahta bïevnesebarkosne åtnasovvedh. Daelie barkeminie filmem åarjelsaemien gïelese sjïehtedidh. Filme noerhtesaemien gïelesne daesnie jïh julevsaemien daesnie.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn