Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Salkehtimmie

Salkehtimmie

Healsoedirektoraaten Nasjonaale faageles njoelkedassh demensen bïjre gååvnesieh dej nedtesæjrojne «Nasjonale faglige retningslinje». Juktie kognitijve biehtemem jïh demensem saemien aalkoealmetji luvnie salkehtidh, jïjtsh juvnehtimmieh leah dorjesovveme. Juktie krïevenasside dåastodh eensi salkehtimmien bïjre jïh hijven båehtjierdimmien/ dåarjoehtimmien bïjre dellie joekoen vihkeles healsoe- jïh hoksebarkijh daajroem utnieh kultuvren jïh fuelhkien viermien bïjre jïh guktie almetje healsoem, skïemtjelassem jïh båehtjierdimmiem guarkoe.

Saemien aalkoealmetjh gosse demensem sovmehte.

Juktie krïevenasside dåastodh eensi salkehtimmien jïh hijven båehtjierdimmien / dåarjoehtimmien bïjre dellie joekoen vihkeles healsoe- jïh hoksebarkijh daajroem utnieh saemien kultuvren jïh fuelhkien viermien bïjre jïh guktie almetje healsoem, skïemtjelassem jïh båehtjierdimmiem guarkoe.

Akte tjarke juvnehtimmie Nasjonaale faageles njoelkedassine demensen bïjre, almetjh saemien kultuvremaadtojne jïh gosse demensem sovmehte, byöroeh salkehtimmiem sjïerehealsoedïenesjisnie åadtjodh gosse gïele, ööhpehtimmiedaltese jïh /jallh kultuvre lea akte heaptoe salkehtæmman aalkoehealsoedïenesjinie, jalhts tjïerteste saemien kultuvremaadtoe oktegh ij leah akte jïjtse krïevenasse juktie sjïerehealsoedïenesjisnie salkehtidh. Årrode tsåatskeles toelhkedïenesjh maehtieh daerpies årrodh.

Gaervies salkehtimmien, diagnostihken jïh/jallh båehtjierdimmien mænngan aalkoehealsoedïenesje edtja dam guhkiebasse dåarjoehtimmiem vaeltedh, maaje tjïertestamme dåaresthfaageles dåehkine / koordinatovrine, åvtelen sjïerehealsoedïenesje gaskesem tjöödtjeste. Dåaresthfaageles dåehkie /koordinatovre byöroe faalenassem vedtedh lïhke dåarjoehtimmien bïjre guhkiebasse.

Sjyöhtehke salkehtimmiedïrregh saemien gïelesne jïh bïhkedassh juktie teesth reeredh, jïh toelhkestimmie teesteilledahkijste basaale jïh vijriedamme salkehtimmesne, vuartesjh prosjektem Aldring og helse nedtesæjroeh https://www.aldringoghelse.no/skalaer-og-tester/. Doh kognitijve goerehtallemedïrregh MMSE-NR3 jïh RUDAS mah leah meatan basaale salkehtimmesne demenseste leah jarkoestamme noerhtesaemien gïelese.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn