Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Samarbeid og forankring

Arbeidsgruppe

4. Samarbeid og forankring.JPG
Foto: Iffit Qureshi

Det er hensiktsmessig å etablere en arbeidsgruppe med ressurspersoner fra de aktuelle miljøene. Arbeidsgruppen kan settes sammen av representanter fra kommune- og spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner. I tillegg til fagpersoner innen demensfeltet kan representanter fra demensforeninger i Nasjonalforeningen for folkehelsen og fra innvandrermiljøene ivareta brukerperspektivet. Ressurspersoner fra innvandrermiljøene med samme språk og/eller kulturbakgrunn som målgruppa kan være døråpnere. Eventuelt kan flere med ulik bakgrunn rekrutteres som ressurspersoner. Kontakt med lokale ressurspersoner blir viktig i planleggingen, slik at en finner møtesteder, tidspunkter, servering etc. som passer for målgruppen. Også resurspersoner i kommunen med ansvar for integrering og norskopplæring er aktuelle.

En bør vurdere å ha en bredt sammensatt arbeidsgruppe med hensyn til erfaringer og språkbakgrunn. Nyttige samarbeidspartnere kan være: Lærings- og mestringssentra i kommuner og regioner, flyktningehelsetjenester, Frivilligsentraler og frisklivssentraler.

Arbeidsgruppens oppgave er å bidra med innspill og faglig kompetanse til kurset, samt sikre lokal forankring og rekruttering. Arbeidsgruppen vil også spille en viktig rolle i evalueringen av prosjektet. Det anbefales å etablere arbeidsgruppen minst et halvt år før en planlegger å arrangere kurset. Arbeidsgruppen lager en arbeidsplan med fordeling av arbeidsoppgaver, planlegger hvem som skal være kursledere, når den skal ha møter, utformer kursprogram, rekrutterer forelesere og planlegger markedsføring av kurset, kursgjennomføring og evaluering/rapport. Kurset bør forankres i ledelsen til de instanser som er involvert, samtidig som det kan være hensiktsmessig at en instans står som hovedarrangør. For kommuner som har utformet egne planer for demensomsorgen, vil kurset være en naturlig del av en slik plan. Formelle avklaringer vedrørende ansvar og oppgavefordeling er viktig for at arbeidet ikke bare skal knyttes til enkeltpersoners engasjement.

Ressurser

Foto: Iffit Qureshi

Tolketjeneste

For mer informasjon om tolketjenester, se her