Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Tilskuddsordningen

Budsjett

budsjett.jpg
Foto: Rareyesphoto/unsplash

Det er nødvendig å sette opp et budsjett med forventede utgifts- og inntektsposter. Utgiftene avhenger av hvilke faglige, frivillige, materielle og økonomiske ressurser de enkelte samarbeidspartene har til rådighet.

Inntekter

Det er et mål om at pårørendeskolen blir gjennomført med de tildelte midlene.

Pårørendeskolen er ingen arena for å tjene penger, men det kan oppstå et behov for økonomiske midler utover tilskuddsordningen. De ansvarlige bør nøye vurdere hvor inntektene skal komme fra, og hva de skal dekke. Et eksempel kan være kursavgift.

Kursavgift

 • Det kan være aktuelt å sette en kursavgift som dekker utgiftene til servering. Avgiften bør være så lav at ikke noen pårørende av den grunn velger å ikke delta.

Utgifter

Lønn til ressurspersoner, gruppeledere og forelesere

Vurder blant annet:

 • Får ansatte mandat og tid til å arbeide med pårørendeskole innenfor sin ordinære arbeidstid?
 • Skal ekstratimer avlønnes ved avspasering eller ekstra lønn?
 • Er det behov for ekstravakter for å frigi arbeidstid for ansatte som engasjeres på pårørendeskolen?
 • Skal foreleser honoreres for oppdraget og få utbetalt reisegodtgjørelse?

Markedsføringstiltak og undervisningsmateriale

Vurder blant annet:

 • Finnes det tilgang til utforming og rimelig trykking og kopiering av brosjyrer og plakater?
 • Tilbyr aviser gratis annonsering og omtale?
 • Kan det annonseres på kommunens internettside?
 • Er det behov for mer materiell enn det som følger med tilskuddsordningen?

Kurslokaler og utstyr

Vurder blant annet:

 • Er det egnede og rimelige lokaler, som kommunen eller øvrige samarbeidspartnere eier eller disponerer? F.eks. dagsenter, rådhuset, skole eller offentlig forsamlingslokale.
 • Finnes det utstyr til undervisningen som projektor, mikrofon, høyttaler osv.?

Avlastningsordning

Vurder blant annet:

 • Skal man tilby en aktivitet for personen som har utviklingshemning mens pårørende er på kurs, i de tilfellene der kursdeltakere bor sammen med den de er pårørende til?
 • Skal tilbudet bemannes av frivillige eller av ansatte i kommunen?

Diverse

Vurder blant annet:

 • Hva er det behov for av servering, gaver til forelesere og frivillige, pynt i lokalet osv.?

Personell

ppersonell.jpg
Foto: Toa Heftiba/unsplash

Tidlig i etableringsfasen utnevner søkerinstansen (f.eks. kommunen) en eller flere ressurspersoner som er initiativtaker, lokal kontaktperson, og pådriver med ansvar for fordeling av oppgaver og gjennomføring av pårørendeskolen. Ressurspersonene er ofte helsepersonell, demenskoordinator eller fra en rådgivende stilling. Det er hensiktsmessig at personene har engasjement for pårørende til eldre personer med utviklingshemning, og et eget ønske om å være hovedarrangør. For å ivareta et administrativt eieforhold, bør representant fra kommunens ledelse være involvert i planlegging.

Det kan være hensiktsmessig at ressurspersonene i tillegg til organisering og drift, også har rollen som kurs- og gruppeledere, og er tilstede og leder alle samlingene. Erfaring med eller interesse for å lede grupper er en fordel. Det er viktig å være bevisst på at pårørendeskolen er fagveiledning og kompetanseheving for pårørende, og ikke et tiltak for helsepersonell, eller et ledd i kommunens ordinære tjenestetilbud.

Gode råd

 1. Det er hensiktsmessig med to ressurspersoner
 2. Rekrutter forelesere og gruppeledere fra miljøer lokalt og blant samarbeidspartnere
 3. Benytte eksterne forelesere til temaer der det er behov for mer spesiell kompetanse
 4. Forankre arbeidet i administrativ ledelse
 5. Sett opp et budsjett

Maler