Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Oppsummeringer

Et kort møte med kursledelse og gruppeledere umiddelbart etter hver kurssamling eller å sette av tid til et par møter i løpet av pårørendeskolen kan være nyttig. Det er viktig at gruppelederne får anledning til å dele opplevelser fra gruppene da mange kan bli følelsesmessig berørt av å møte pårørende og høre deres historier. Det bør være åpent for at gruppelederne kan ta kontakt med kursledelse og hverandre under hele kurset.

Evalueringsskjemaer for pårørende

Hvis man ønsker tilbakemelding fra pårørende om temaene var relevante og om gruppesamtalene fungerte, kan dette gjøres ved hjelp av muntlige tilbakemeldinger eller ved å dele ut et enkelt evalueringsskjema etter hver samling. 

Ved kursets slutt vil det være nyttig å la pårørende vurdere kurset som helhet. Evalueringsskjemaet deles ut på siste kurssamling og bør inneholde spørsmål om faglige og praktiske sider av kurset.  Hvordan pårørende vurderer belastningen i omsorgen og om pårørendeskolen har bidratt til økt mestring i omsorgssituasjonen er verdifull informasjon i videreføringen av pårørendeskole.

Det er viktig å formidle formålet med evalueringen og at pårørendes anonymitet vil bli ivaretatt. det er vanlig å gjøre rede for dette i et brev som deles ut sammen med evalueringsskjemaene.

Avsluttende evalueringsmøte for arbeidsgrupper og arrangører

Det bør holdes et avsluttende evalueringsmøte der arbeidsgruppe, kursledelse og gruppeledere vurderer kurset som helhet. 


Viktige områder

 • Hvordan har samarbeid og arbeidsfordeling mellom de involverte organisasjonene fungert?
 • Hvordan fungerte praktiske forhold som lokaler, teknisk utstyr, transport- og avlastningsordning, kursmateriale?
 • Var undervisningstemaene relevante for pårørende og formidlet foreleserne det faglige innholdet på en forståelig måte?
 • Hvordan fungerte gruppene? Var det tilstrekkelig innføring/opplæring for gruppelederne? Hvordan fungerte gruppeinndelingen?
 • Er budsjettrammene overholdt?
 • Hvordan skal pårørendeskolen videreføres?

Rapport og videreformidling av erfaringene ved pårørendeskole

Søkere som mottar støtte gjennom tilskuddsordningen skal fylle ut et eget rapportskjema som sendes inn etter gjennomføringen innen fristen som er satt i kriteriene (se mal - praktiske sider ved kurset).

Dokumentasjon som innhentes på kurset vil danne grunnlag for en intern rapport om tilbudet som synliggjør og legitimerer videreføring av pårørendeskolen. Rapporten kan formidles til administrasjon, kommunepolitikere, planleggere, ansatte i pleie- og omsorgstjenestene, frivillige organisasjoner, media med flere.

Erfaringer med å delta

Videreføring og oppfølging av pårørendeskole

Erfaringer fra organisering og gjennomføring av det første kurset vil bli nyttige i videreføringen. En administrativ forankring hos kommune og øvrige samarbeidsparter vil være med på å styrke en videreføring. Internt samarbeid i egen kommune og samarbeid på tvers av kommuner og sektorer, gir legitimitet til arbeidet og bidrar til et mangfold og tilgang til faglige, frivillige, materielle og økonomiske ressurser. Når flere opplever å ha et eierforhold til et godt tilbud, vil det bli lettere å argumentere for en fortsettelse. Dokumentasjon og formidling av erfaringene fra pårørendeskole, i form av rapporter til administrasjon og politikere, medieomtale, informasjon på hjemmesider vil synliggjøre betydningen av å satse på tilbudet. 

Det er viktig at det finnes et støtteapparat etter at pårørendeskolen er avsluttet. Gjennom kurset er det av stor betydning for deltakerene at det opplyses om kontaktpersoner i helsetjenesten og demensforeninger/frivillige organisasjoner. Pårørende vil møte nye utfordringer etter at kurset er avsluttet, og mange kan gi uttrykk for at de ønsker å opprettholde en form for kontakt. På noen pårørendeskoler har dette resultert i jevnlige oppfølgingssamlinger for de som har deltatt på kurs og det kan åpnes opp for at andre kan delta. På den måten har man et forum der pårørende kan få informasjon og støtte og samtidig rekruttere deltakere til pårørendeskolen.

Eksempler på andre tilbud som er blitt etablert i etterkant av pårørendeskole er differensierte samtalegrupper, samtalegrupper med problemløsningsmetode, sorggrupper, helgekurs eller samtalegrupper og kafétilbud der pårørende og personer med demens deltar sammen.  

Samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen

Gode råd

 • Oppsummer og ta notater underveis                                  
 • Gi evalueringsskjemaer til pårørende                                             
 • Hold et avsluttende evalueringsmøte                                 
 • Utarbeid evalueringsrapport             
 • Send inn rapportskjemaet i tilskuddsordningen