Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Markedsføring og rekruttering

Markedføringstiltak

Det er nødvendig å satse på flere markedsføringstiltak for å nå ut til så mange som mulig. Selv om mange er aktive på internett og sosiale medier, gjelder det ikke alle. Det er derfor viktig å lage informasjonsmateriell både på web og i papirversjon.

Plakater og brosjyrer

Brosjyrer og plakater er viktige markedsføringstiltak som kan nå ut til alle grupper.  Det er nyttig med et følgebrev til helsearbeidere og frivillige når brosjyrer og plakater sendes ut, slik at de får forståelse for viktigheten av tilbudet og at informasjonen blir distribuert. Aktuelle distribusjonssteder er instanser internt i helse- og omsorgstjenesten i kommunen som for eksempel fastlegekontor, sykehjem, hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud samt utredningsinstanser i spesialisthelsetjeneste, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og lærings- og mestringssentre. I tillegg vil det være aktuelt å markedsføre ut i nærmiljøet som i butikker, apotek, bibliotek og kafeer. Lokale forhold vil gi variasjon i hvilke steder som er aktuelle. Lag en distribusjonsliste for pårørendeskole i din kommune.  bibliotek med mer.  

Markedsføring på nettet

Tilbud om pårørendeskole kan markedsføres via kommunens og samarbeidspartenes egne hjemmesider.  Informasjon om pårørendeskole bør synliggjøres på hjemmesidene til kommuner, helseforetak og øvrige samarbeidspartnere, være tydelig og lett tilgjengelig. Andre aktuelle instanser kan legge linker til hjemmesiden. Jevnlig informasjon og påminnelser på intranett for ansatte og frivillige vil bidra til økt markedsføring av tilbudet.

Annonser og medieomtale

Markedsføring bør også foregå via annonser i lokalaviser og om mulig ved hjelp av intervjuer/omtaler i for eksempel lokalavis, tv og radio. Å legge ut informasjon og dele nyhetssaker i sosiale medier kan også være en aktuell kanal. For å komme i kontakt med ulike medier kan det sendes en pressemelding, som følges opp med telefonkontakt. Hvis det er ønske om å intervjue pårørende, bør man ha kandidater tilgjengelig som er forberedt på å være formidlere. Det er viktig å tilby støtte til intervjupersoner både i for- og etterkant av intervjuer.

Profilering av arrangør og samarbeidsparter

I all markedsføring er det viktig å kreditere de som bidrar i samarbeidet og til driften. Det er naturlig at hovedarrangører blir profilert med logo. Andre samarbeidsparter kan nevnes med tekst.

Påmeldingsrutiner

Det bør etableres gode påmeldingsrutiner. Kursledelsen bør ha kjennskap til forhold omkring deltakernes situasjon før kurset starter i form av et påmeldingsskjema. De viktigste opplysningene vil være:

 • Slektskapsforhold til den som er syk
 • Alder
 • Om den syke bor hjemme eller i institusjon
 • Om det er behov for avlastning mens pårørende går på kurs
 • Om det er behov for transport

Informasjonen er nyttig for kursledelse, gruppeledere og forelesere og vil legge føringer i de siste forberedelsene før kursstart. Opplysningene vil blant annet danne grunnlag for inndelingen av gruppene på kurset. Påmeldingen kan skje skriftlig, via nett eller telefon. Man bør velge kontaktpersoner med kunnskap om pårørendeskolen og som er tilgjengelige på telefon og e-post i påmeldingsperioden. Flere kontaktpersoner vil øke tilgjengeligheten.  Deltakerne bør få en rask skriftlig bekreftelse om at de har fått plass, informasjon om tid, sted og program for kurset.

Kontakt og samtale med pårørende i forkant av kurset vil gi mulighet for utvidet informasjon om hva kursopplegget går ut på.  Gjensidige forventninger kan på denne måten avdekkes. Det å ha en person å snakke med vil motivere den som er usikker.

Gode råd

 • Informer om betydningen av pårørendeskole blant ansatte og frivillige
 • Rekrutter sentrale hjelpere i markedsføringen
 • Lag brosjyrer og plakater og sats på et opplag som når bredt ut
 • Distribuer brosjyrer og plakater på aktuelle steder i lokalmiljø og hos helse- og omsorgstjenesten
 •  Ta kontakt med media for omtale og intervjuer
 • Lag nettbasert informasjon
 • Sørg for et påmeldingssystem som sikrer tilgjengelighet og viktig gjensidig informasjon om tilbudet