Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Antall samlinger, tidspunkt og varighet

Antall samlinger, tidspunkt og varighet

Det er ulikt hvordan en velger å legge opp kurskveldene. Hver enkelt pårørendeskole må finne en organisasjonsform som passer i sitt distrikt. Pårørendeskolen er minimum et kurs på 12 timer, for å få tid til å ta opp de viktigste temaområdene. Som regel går kurset over fire til seks samlinger à to til tre timers varighet, ukentlig eller annenhver uke.

Kurssamlingene kan foregå på dag eller kveldstid. Det mest vanlige er å arrangere kurset på kveldstid, fordi mange pårørende er yrkesaktive. Det kan også arrangeres som helgekurs.

Eksempel på samling á 2 ½ times varighet:

 5 minutter velkommen

50 minutter plenumsforelesning

15 minutter med spørsmål til foreleser

20 minutter kaffepause

50 minutter gruppesamtale

10 minutter avslutning gruppevis eller i plenum

Lokaler

Som regel vil det finnes egnede lokaler sentralt i nærmiljøet med mulighet for parkering og offentlig kommunikasjon. Man kan for eksempel utnytte ledig kapasitet i kommunale bygg på dag- og kveldstid. Det er behov for møterom til plenumsforelesningene med tilgang til teknisk utstyr og egnede rom til gruppesamtalene.

Dersom pårørendeskolen velger å tilby aktiviteter for personen med demens, mens pårørende er på kurs, må det være egnet rom tilgjengelig til dette formålet.

Avlastning

For noen pårørende er tilsyn av personen med demens en forutsetning for å kunne delta på pårørendeskole. Enkelte pårørende vegrer seg for å be om hjelp fra familie og venner. Det er derfor viktig at helse- og omsorgstjenesten eller frivillige kan tilby tilsyn og avlastning.

 Eksempler på hvor avlastningstilbudet kan foregå:

 • Hjemme hos personen med demens
 • På dagsenter
 • På eldresenter
 • I institusjon som for eksempel skjermede enheter 
 • På kursstedet

Tilbudet kan bemannes av ansatte og/eller frivillige fra:

 • Helse- og omsorgstjenestene
 • Demensforeningen
 • Frivilligsentralen
 • Støttekontaktordningen
 • Besøksvenner fra frivillige organisasjoner

Transport

I noen kommuner med lange avstander til kursstedet og begrenset offentlig kommunikasjon, kan det være aktuelt å samordne skyss for deltakerne. Når man har oversikt over hvor deltakerne kommer fra vil ofte transportproblemer løse seg ved at deltakere med egne kjøretøy tilbyr skyss til andre deltakere. 


Kursmateriell

Registrering av frammøte

Registrering av frammøte under kurskveldene anbefales. Hvis deltakere gjentatte ganger ikke møter, bør det tas kontakt med vedkommende for å høre om fraværet skyldes årsaker knyttet opp mot omsorgssituasjonen og/eller om det kan være noe ved kursopplegget som gjør at pårørende ikke ønsker å delta mer.

Gode råd

 • Avklar antall kurssamlinger, tidspunkt og varighet
 • Vurder behovet og mulighetene for tilbud om transport og/eller avlastningsordninger
 • Velg lokaler med god tilgjengelighet
 • Sørg for at informasjonsmateriell og utstyr er på plass i god tid 
 • Fordel og avklar ansvar for praktiske oppgaver