Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Samarbeid og forankring

Eksempler på hovedsamarbeidspartere

Nå skal vi gi noen eksempler på hovedsamarbeidspartnere:

HVEM KAN BIDRA MED HVA?

KOMMUNEN

Det er flere aktuelle samarbeidspartnere som kan bidra faglig og praktisk i etablering og drift av pårørendeskole.  Både personell som er ansatt i hjemmebasert omsorg og i institusjon er viktige bidragsytere med etableringen og drift av pårørendeskole. Eksempelvis vil tverrfaglige team/koordinator med særskilt ansvar for utredning og oppfølging av personer med demens og deres pårørende være naturlige ressurser i arbeidet. Det samme gjelder ansatte på skjermede enheter på sykehjem.

SPESIALISTHELSETJENESTEN

Ulike avdelinger i spesialisthelsetjenesten har høy faglig kompetanse på demens og bidrar med faglig råd og veiledning til kommunene. Spesialisthelsetjenesten bør forspørres om å samarbeide og bidra med faglig veiledning og bistå som forelesere.

FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger er interesseforeninger for personer med demens og deres pårørende. I kommuner/regioner der det ikke er etablert foreninger, finnes det fylkeskontakter som kan kontaktes. Samarbeid vil blant annet sikre brukermedvirkning i faglig utforming av innhold, bidrag fra pårørende og likepersoner i formidling av temaer og markedsføring av tilbudet.

Andre frivillige organisasjoner som Røde Kors, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening og menigheter, som er opptatt av et lokalt sosialt engasjement kan bidra med praktiske bistand i forbindelse med kurset.

UTVIKLINGSSENTRE FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENETSER

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har oversikt over aktiviteter og aktuelle ressurser på tvers av kommunene i regionen, og kan være en sentral aktør i arrangering av interkommunal pårørendeskole.

UTDANNINGSINSTITUSJONER

Ansatte på utdanningsinstitusjoner innen helse- og sosialfag har en formell kompetanse i pedagogikk og innenfor området demens, som kan være en verdifull tilføring i kursene ved pårørendeskolen, både i form av forelesninger og opplæringstiltak for ansatte og frivillige som skal engasjeres på kurskveldene.  

Arbeidsgrupper

Det er nyttig å opprette en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike partene som skal være hovedarrangører. Det bør legges til rette for å rekruttere helsepersonell og frivillige som sammen kan representere et mangfold av kunnskap og kompetanse. Målet med arbeidsgruppen er å sikre delaktighet og eierforhold til pårørendeskolen. Gjensidige forventninger, avklaring av ansvarsområder og fordeling av oppgaver sikrer kvalitet på arbeidet. Skriftlige samarbeidsavtaler mellom partene vil sikre stabilitet og en god framdrift.

Under ser du en liste over mulige samarbeidspartnere. Tenk igjennom og diskuter med kolleger hvilke instanser det vil være nyttig å ha med inn i en arbeidsgruppe hos dere lokalt.

Mulige samarbeidspartnere

 • Hjemmetjenester
 • Bestiller og tildelingsinstanser i kommunen
 • Tverrfaglige team/koordinator
 • Dagaktivitetstilbud
 • Bofellesskap for hjemmeboende personer med demens
 • Sykehjem; ulike avdelinger
 • Omsorgsboliger
 • Treffsteder for eldre
 • Frivilligsentraler
 • Ressurssentre for demens
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 • Geriatriske, alderspsykiatriske og nevrologiske avdelinger, poliklinikker, hukommelsesklinikker
 • Lærings- og mestringssentre
 • Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger og helselag
 • Andre frivillige organisasjoner
 • Videregående skoler og høgskoler med helse- og sosialfaglig utdanning

Interkommunalt samarbeid

Gode råd

 • Kartlegg samarbeidspartnere og ressurser
 • Forankre arbeidet i administrativ ledelse og gjennom forpliktende samarbeidsavtaler i arbeidsgrupper 
 • Sørg for brukermedvirkning fra interesseorganisasjoner
 • Avklar gjensidige forventninger og arbeidsfordeling mellom de ulike samarbeidspartene