Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Åndelige og eksistensielle behov ved demens

Forfattere: Vera Nordhagen


Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du ha

 • forståelse for hva åndelige og eksistensielle behov er
 • kunnskap om å gi psykososial og eksistensiell støtte til personer med demens
bildestripe B8 Åndelige behov

Grunnleggende viktig for mange av oss

ha tro til gud banner bodert bilde
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Den åndelige dimensjonen i livet er viktig for mange mennesker. Tanker, opplevelser og erfaringer knyttet til åndelighet kan være med på å skape trygghet og opplevelse av sammenheng. Den åndelige dimensjonen kan også være viktig for en persons identitet: Den jeg er.

Den åndelige dimensjonen kan være betydningsfull for mennesker i alle faser av livet og behovet er uavhengig av helsetilstand og kognitiv funksjon. Også personer med demens kan ha åndelige behov.

De store spørsmål

Begrepene åndelige, religiøse og eksistensielle behov blir ofte brukt om hverandre i litteraturen. Det handler om hva som er viktig i livet, vår identitet, våre drømmer, håp og verdier, tro og livssyn.

natt
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

Det handler om spørsmål som:

 • Har livet en mening?
 • Hvilken verdi har livet mitt?
 • Hvilke verdier er viktige i livet mitt?
 • Hvem er glad i meg?
 • Hva skjer med meg når jeg dør?
 • Finnes det en Gud?

Hva handler det om?

småting
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

Det finnes mange ulike definisjoner på hva åndelighet er. Det er vanskelig å samle begrepet til en enkel definisjon når begrepet er så stort.

En beskrivelse er at åndelige behov er «menneskets dypeste behov, som, hvis det blir møtt, gjør det mulig å opprettholde en meningsfylt identitet og mening slik at en i alle livets stadier kan møte realiteten med håp» (Peterson, 1985, s. 23).

Refleksjonsoppave

Tror du kultur og/eller livssyn kan ha betydning for hvordan en person forholder seg til, og lever med det å ha fått en demenssykdom?

Hvorfor/hvorfor ikke? Eventuelt på hvilken måte?

Å miste kontrollen-u10.jpg
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

Det å få demens kan oppleves som å miste kontrollen. Dette kan illustreres som i dette bildet der demenssykdommen er presentert som et knippe ballonger.

Livssyn - synet på livet

En persons livssyn forteller om hvordan personen ser på livet, hva han tenker om livet og hvordan han forholder seg til det. Det høres enkelt ut, men vi kan nok si at livssyn er noe av det mest private og personlige i norsk kultur. Det er noe mange sjelden prater om. Derfor kan det være viktig å nærme seg temaet med varsomhet

For mange pasienter, som personer med demens, er det pleiepersonalet som er nærmest til å gi støtte rundt åndelige / eksistensielle spørsmål og behov.

Les mer

Samhandling mellom helse – og omsorgstjenesten i kommunene og tros – og livssynssamfunn
utgitt av STL i samarbeid med Helsedirektoratet, 11/2013 (PDF)

Tre
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Måten vi lever på sier noe om vårt åndelige liv

Måten vi lever på og hva vi prioriterer sier noe om vårt åndelige liv – om våre eksistensielle spørsmål og livssyn. Et livssyn kan være bevisst og gjennomtenkt og ha stor plass i et menneskes liv eller det kan være noe personen ikke har satt ord på. Livsstil og meninger om hva god moral er, kan variere selv om man har samme livssyn.

Mann og kvinne hilser på geit
Illustrasjonsbilde: Martin Lundsvoll

Livssyn før og nå

syvarmet lysestake alter
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Tidligere var det kristne livssynet dominerende i Norge. I dag har vi i større grad et pluralistisk og sekularisert samfunn.

Pluralistisk fordi flere religioner og livssyn lever side om side.

Sekularisert fordi religion har mindre innflytelse i samfunnet.

Til tross for dette er rundt 85% av Norges befolkning fremdeles medlem av det samme religiøse trossamfunn, Den norske kirke. Undersøkelser har vist at nesten 7 av 10 personer gir uttrykk for en eller annen grad av religiøs tro.

Individuelle variasjoner

Havre
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Kristen livsstil kan også variere i forhold til hvilken menighet den enkelte tilhører eller personens egne holdninger og tanker.

Det finnes store variasjoner blant personer som er muslimer, buddhister eller hinduer også.

Ulike åndelige og eksistensielle behov

Åndelige og eksistensielle behov

Denne figuren tar utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn og viser hvordan åndelige og eksistensielle behov henger sammen med de andre behovene et menneske har. Mening, håp, tro, tillit, tilbakeblikk, tilgivelse, tilhørighet og kjærlighet er eksempler på grunnleggende eksistensielle behov. Både mennesker som har en religiøs tilknytning og mennesker som ikke har det har eksistensielle behov. Men personer med en religiøs tilknytning kan også ha religiøse behov som å be, lese religiøse tekster, eller være en del av religiøse samlinger og ritualer som en gudstjeneste eller nattverd (Strøm, 2015 s. 912).

Åndelig og eksistensiell omsorg

Person viser fotoalbum til pleier (ah-02937)
Illustrasjonsbilde: Martin Lundsvoll

I møte med møte med sykdom , lidelse, tap og død stiller mennesker ofte spørsmål om håp, tro og skyld, uavhengig av livssyn

Helsepersonell har i oppgave å ivareta og legge til rette for personens åndelige /eksistensielle behov. For å kunne møte den enkelte med sin tro, må vi kartlegge livshistorien og få vite noe om hvordan personen opplever seg selv, omgivelsene og hvordan verden oppleves for han eller henne.

Det er viktig å huske på at som alt annet, kan åndelige preferanser endre seg gjennom livet, også når personer blir gamle.

Refleksjonsoppgave

Eksistensielle og åndelige behov ved demens

Hvordan kan jeg som fagperson hjelpe pasienten med alvorlig demens å formidle sine tanker og følelser rundt eksistensielle og åndelige spørsmål?

Samtale
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Miljøtiltak

Mange personer med demens gir uttrykk for og er opptatt av åndelige / eksistensielle behov. Noen uttaler det veldig tydelig, hos andre kommer det fram i det små. Vi må være lydhøre for sinnsstemningen til pasienten, og fange opp det de prøver å formidle.

Vi kan bruke ulike miljøtiltak for å stimulere til samtale, eller tiltakene i seg selv kan dekke eksistensielle/ åndelige behov.

Kor kjekt
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Miljøtiltak kan være

 • reminisens/erindrings-arbeid
 • sansestimuli
 • sang/musikk
 • kunst/kultur
 • tradisjoner og ritualer

Eksempler på åndelig omsorg

Olga Tvedt er prest Kirkens bymisjon og jobber daglig med personer med demens.

Her forteller hun om hva vi kan gjøre for å ivareta eksistensiell og åndelig omsorg for personer med demens.

Referanseliste

Jørstad A, Røsvik J og Mjørud M (årstall) Demensomsorgens ABC, Miljøbehandling, hefte 9

Jørstad A (2011) Tro hos personer med demens. Demens & Alderspsykiatri, 4

Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (2009) Livsfaseriter: Religions- og livsynspolitiske utfordringer i Norge.

Tvedt, O. (2007) Eldres livshistorier (Eldre i en brytningstid – 2.utg.) Oslo, Gyldendal Akademisk.

Quiz - velg flere svar der det er flere riktige

Hva forbinder vi med åndelige og eksistensislle behov?

Hva er en persons livssyn?

Velg riktig påstand

Åndelige og eksistensielle behov - velg riktig påstand