Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Livskvalitet

Forfattere: Siren Eriksen og Ellen Karin Grov


Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du

  • ha kunnskap om hvordan begrepet livskvalitet kan forstås
  • vite noe om hva du kan gjøre for å styrke livskvaliteten for personer med demens

bildestripe B6 Livskvalitet

Refleksjonsoppgave

Livskvalitet

Hva tenker du når du hører begrepet livskvalitet?

Hva gjør dagen til en god dag for deg?

Løytnantshjerte
Foto: Bente Wallander

Et begrep som rommer mye

mann plukker reddiker
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Symptomlindring er vesentlig for å oppleve livskvalitet. Symptomlindring og livskvalitet er to viktige elementer i palliasjon. I dette undervisningsopplegget har vi valgt å dele dem i to temaer, men i virkeligheten vil de være overlappende.

Vi kan si at livskvalitet handler om å oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet. Det handler om å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement.

Forenklet kan vi si at livskvalitet handler om trivsel i livet. Livskvalitet er en verdi i seg selv, ikke bare et middel til å fremme andre goder.

Livskvalitet handler om trivsel i livet

«En person har det godt og har høy livskvalitet i den grad personen: er aktiv, har samhørighet, har selvfølelse, har en grunnstemning av glede.» (Næss, 1986, s.19).

Begrepet livskvalitet brukes for å beskrive en persons følelser og tanker rundt eget liv. Livskvalitet er påvirket av personens verdier, preferanser, forventninger, opplevelse av sosial og psykisk støtte, økonomi, biologiske og fysiologiske forhold.

Livskvalitet er viktig for alle mennesker, hele livet. Hva som gir mening for den enkelte kan endre seg i løpet av livet. Å tilstrebe livskvalitet, for eksempel at personen føler seg trygg og opplever tilhørighet, er en vesentlig del av den palliative omsorgen.

Ulike dimensjoner av livskvalitet

nærbilde dame
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Det finnes ulike dimensjoner av livskvalitet. Vi kan dele disse dimensjonen inn i tre overordnede kategorier:

  • Global livskvalitet som for eksempel velvære og generell tilfredshet med livet.
  • Helserelatert livskvalitet som for eksempel fysisk funksjon.
  • Spesifikk livskvalitet som for eksempel åndelig/eksistensiell situasjon, eller angst, depresjon og agitasjon.

Begrepet livskvalitet brukes på ulike måter

Det er nyttig å notere seg at begrepet livskvalitet brukes i en litt smalere definisjon innen medisinsk forskning. Her er begrepet gjerne en samlebetegnelse på helsestatus, fysisk funksjonsnivå og fravær av somatiske symptomer og legemiddelbivirkninger. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling anbefaler jevnlige målinger av befolkningens livskvalitet og har produsert en omfattende rapport om måling (OECD, 2013).

I 2016 publiserte Helsedirektoratet en utredning om måling av livskvalitet: Gode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitet.

I World Happiness Report 2017 rangeres Norge øverst på listen over verdens mest "lykkelige" nasjoner. Det er små forskjeller mellom de fire landene som ligger øverst – Norge, Danmark, Island og Sveits. Rapporten rangerer landene etter (engelsk): caring, freedom, generosity, honesty, health, income and good governance.

Livskvalitet hos personer med demens

Livskvalitet hos personer med demens er det samme som for andre mennesker og dreier seg om generell helsetilstand, kognitiv funksjon, muligheter for å gjøre dagligdagse aktiviteter, være engasjert i meningsfulle aktiviteter, sosial omgang med andre og en balanse mellom positive følelser og fravær av negative følelser.

Måltider er en viktig del av tilbudet på alle Inn på tunet-tiltak og Nordmo gård er intet untak. Måltidene inntas gjerne i stua ved vannet som er innredet både med gammelt fiskeutstyr, men også gamle skilt/ting som Thormod har samlet oppigjenom årene.
Foto: Martin Lundsvoll

Å leve et så godt liv som mulig

mann gir hundekjeks til hund
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Livskvalitet innebærer å leve et så godt liv som mulig, til tross for helseplager og lyter. I denne sammenhengen tenker vi først og fremst livskvalitet som en subjektiv opplevelse.

Også mange personer med langtkommet demens kan gi uttrykk for hva som er viktig for dem og deres livskvalitet. Når personen selv av ulike årsaker ikke er i stand til å gi uttrykk for hvordan han eller hun har det, kan vi gjennom observasjon, kjennskap til personen og personens følelsesuttrykk si noe om livskvaliteten.

Livskvalitet på sykehjem

Det er gjort flere undersøkelser i Norge for å kartlegge livskvalitet hos personer med demens. De viser blant annet at livskvaliteten er dårligere hos personer med demens som bor på sykehjem sammenliknet med livskvalitet hos dem som bor i eget hjem.

Årsaken til dette kan være at personer på sykehjem har en mer langtkommet demens med dårligere helsetilstand, høyere grad av nevropsykiatriske symptomer, depresjon, apati og svikt i ADL-funksjon sammenliknet med dem som bor i eget hjem. Men noe kan også dreie seg om selve bostedet.

Mange er glad for å bo på sykehjem, og opplever det trygt. For andre kan det oppleves som kjedelig, et avgrenset liv, ensomt, vanskelig å bo sammen med personer en ikke kjenner, og at en er innestengt og mangler frihet.

Livshistorie viktig for livskvalitet

Kvinne viser fotoalbum til pleier (ah-02941)
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

For å kunne bidra til at personer med demens opplever livskvalitet også i sen fase av demenssykdommen, er kunnskap om personen viktig. Som helsepersonell bør vi kjenne personens livshistorie, (tidligere) interesser og preferanser. Også personer med demens trenger å gjøre meningsfulle aktiviteter og kjenne at de er en del av et sosialt fellesskap!

Pårørende har en viktig rolle både i forhold til å bidra med informasjon og å ta initiativ til aktivitet. Mange sykehjem og dagsentra har også frivillige som bidrar med gode aktiviteter.

Hva vi som helsepersonell kan gjøre

Hvis vi forstår livskvalitet som opplevelsen av et godt liv, da er betingelser for hva som gir velvære eller trivsel viktig.

Disse betingelsene kan være objektive, som at vi får spise tre måltider hver dag. Men de er også subjektive. Synes vi maten vi får servert smaker godt, blir den servert på en måte vi liker, og opplever vi måltidet som en hyggelig stund?

For at helsepersonell skal klare å styrke livskvaliteten til personen med demens, må omsorgstiltakene eller helsehjelpen tilpasses den enkelte personen. Det er enklest å gjøre når vi kjenner personen.


Marit Mjørud er sykepleier og forsker ved Aldring og Helse. Her forteller hun om hva helsepersonell kan gjøre for å styrke livskvalitet for personer med demens.

Refleksjonsoppgave

Livskvalitet for enkeltmennesket

  • Hvordan tilrettelegger dere for livskvalitet for den enkelte pasient der du jobber?
  • Hva vektlegges på din arbeidsplass? Tenk gjerne på konkrete eksempler.

Kjærlighet, erotikk og demens i Australia
Ulrika Eriksson

Referanseliste

Lawton MP (1994) Quality of life in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 1994; 8 Suppl 3: 138-50.

Mjørud M (2016) Quality of life in nursing-home patients with dementia [Doktoravhandling] Universitetet i Oslo

Næss S (2001). Livskvalitet som psykisk velvære. Tidsskriftet for Den norske lægeforening, 121: 1940-4.

Spilker B, Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials, Lippincott Williams & Wilkins; 2 Sub edition (November 1995).

Quiz - velg flere svar der det er flere riktige

Livskvalitet - velg riktig påstand (flere svar kan være rett)

Livskvalitet - velg riktig påstand

Livskvalitet - velg riktig påstand (flere svar kan være rett)